ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

9 มี.ค. 2022 17:10:00 งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลตำบลพยุห์ 281

  #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์ Public relations news of Phayu Subdistrict Municipality

วันนี้ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา #นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ ได้อนุมัติประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว373 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง #การจัดส่งรายงานการเงินประจำปี_พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพยุห์ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูล #กองคลัง_เทศบาลตำบลพยุห์

Cr. #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP